ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

geodetiki
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με σκοπό την ωρίμανση τεχνικών έργων σε Ο.Τ.Α.
 • Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών
 • Εκπόνηση Μελετών Κτηματογράφησης - Κτηματολογίου
 • Εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών
 • Εκπόνηση Μελετών Σήμανσης - Ασφάλισης οδικών έργων
 • Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις και αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων υποδομής (Οδικών, Σιδηροδρομικών, Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,…)
 • Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις
 • Ίδρυση - μέτρηση και συνόρθωση Τριγωνομετρικών - Χωροσταθμικών Δικτύων
 • Χαράξεις Στοιχείων Τεχνικών Έργων (Σηράγγων, Γεφυρών,…)
 • Σύνταξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών G.I.S.
 • Αποτυπώσεις τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
 • As - Built αποτυπώσεις κατασκευών και έργων υποδομής
 • Ανίχνευση - παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση παραμορφώσεων κατασκευών
 • Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών