Λογισμικό Η/Υ

geodetiki

  • Leica Survey Office, Λογισμικό Τοπογραφίας
  • Sierrasoft Topko TN r2009, Λογισμικό Οδοποιίας - Τοπογραφίας - Συνορθώσεων Δικτύων
  • Iqsoft Survey Tools r1.0.24 & TopoCAD, Λογισμικό Οδοποιίας - Τοπογραφίας - Απόδοσης
  • Iqsoft Geodesy r1.0.0.10, Λογισμικό Τοπογραφίας - Απόδοσης
  • Iqsoft TunelCAD r2014.2.24.29, Λογισμικό Γεωμετρικού Ελέγχου και Επιμετρήσεων Σηράγγων
  • Trimble Geomatics Office r1.63, Λογισμικό Επίλυσης και Συνόρθωσης Δορυφορικών Παρατηρήσεων
  • Iqsoft EuroCALC r2.1.0.63, Λογισμικό Αμοιβών Τοπογραφικών Εργασιών
  • ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, Τεχνική και Πολεοδομική Νομοθεσία - Νομολογία